Se alla

Rätt att välja – Äldreomsorg

Äldreomsorgen behöver utökas ordentligt fram till år 2030, främst med anledning av ett ökat antal mycket årsrika (80+) i kommunen.

Även om hälsotillståndet i denna grupp sannolikt förbättras måste vi planera för att ett mycket större antal äldre än i dag kommer att behöva och har rätt till särskilda boendeformer med kommunal finansiering. Vi måste också räkna med att många andra också behöver hemtjänst eller hemsjukvård.

Därför måste vi fortsätta att bygga fler platser i olika former av boende som passar årsrika. Samtidigt måste vi göra innehållet i vardagen bättre för de personer som tar del av kommunens service och göra det möjligt för individen att själv bestämma över sitt liv.

Inom socialtjänst och hemsjukvård finns också ökande behov som är avgörande att ta itu med, både för individernas skull och för kommunen i stort.

 1. Öka individens självbestämmande
  Inom områden som äldreomsorg och hemsjukvård vill vi att individen ska ha större möjlighet att bestämma över sitt eget liv. Det kan genomföras på många olika sätt, beroende på område och individuella förutsättningar.Inom hemtjänsten bör det vara möjligt för den enskilde att använda tid för beviljad insats som städning till andra inslag i livet, exempelvis promenader eller biobesök. Det är en väg att gå för att ge människor rätt att välja.
 2. Stärk trygghet och säkerhet
  Vi vill stärka äldres trygghet och säkerhet, bland annat genom användning av tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel handla om kameratillsyn utifrån frivillighet för att få nattro, tryckkänsliga golv och rörelsedetektorer.Vi vill också fortsätta att arbeta med e-hälsa, tillgång till trådlöst internet i alla boenden, att nyttja modern välfärdsteknik och mobila arbetssätt. Digitala trygghetslarm, mobila gps-larm och andra inslag ger en säkrare larmkedja.
 3. Öka tiden för personliga möten
  Vi vill öka tiden för personliga möten inom äldreomsorgen. Det kan exempelvis handla om social samvaro under intag av måltid eller om ”väntjänster” där ideella insatser från allmänheten gör skillnad. Kärnan är att bryta ofrivillig ensamhet och att förbättra vardagen hos våra årsrika invånare.
 4. Lägg kraft på omsorg om måltiderna
  Vi vill se en stor omsorg om måltiderna i äldreboendena. Det kan handla om val av rätter, smakupplevelse, näringstillförsel, närhet till matlagning, möjlighet att dricka öl eller vin till maten, samt andra aspekter. Kommunen har goda förutsättningar att fortsätta på ett redan gott arbete.
 5. Fortsätt arbetet med nya äldreboenden
  Vi vill fortsätta planeringen för nya äldreboenden, med särskild inriktning starkt vårdbehövande. Vi vill också utreda möjligheterna att få dessa nya boenden byggda av erfarna entreprenörer i stället för av kommunen. Vi vill också pröva möjligheten att genom upphandling erhålla en högkvalitativ och effektiv driftslösning för de nya boendena.
 6. Bygg fler trygghetsboenden på fler platser
  Vi vill fortsätta att utöka antalet platser på trygghetsboenden i Bostadsbolagets och/eller privata fastighetsägares regi, i flera av tätorterna. Trygghetsboende är en efterfrågad boendeform med många fördelar för alla inblandade.
 7. En bra arbetsgivare
  Vi vill att kommunen ska ha mycket bra villkor för sin personal, både för att kunna behålla den personal vi har i dag och för att kunna rekrytera ny. Det handlar om att på olika sätt ha goda arbetsvillkor som rätt till heltid, en nivå för lägsta bemanning, krav på chefsnärvaro och möjlighet att via specialisttjänster göra karriär. Delade turer, det vill säga arbetspass som inte är sammanhängande, är också ett otyg som måste arbetas bort.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik