Det här är Liberalerna Mjölbys förslag till budgetar för drift 2019-2020 och investeringar för 2019-2021, alltså en stor del av den efter valet kommande mandatperioden. Förslagen baseras på de prognoser för intäkter som finns, samt att den kommunala skatten är oförändrad – det vill säga inte kommer att höjas eller sänkas.

En stabil ekonomi i balans

Driftbudgeten uppfyller kommunallagens balanskrav, en kommun får inte budgetera med ett negativt resultat. Vi räknar med ett överskott om en procent för år 2019, närmare bestämt 16 miljoner kronor. För att kunna göra de viktiga satsningar vi vill göra har vi minskat alla driftramar med 1,12 procent och också lagt en besparing på tekniska nämnden och på kommunstyrelsens förvaltning.

En del av dessa pengar läggs tillbaka till omsorgs- och socialnämnden och utbildnings-nämnden. Dessutom tillför vi några nämnder sammanlagt 16 miljoner kronor i satsningar.

Skolan först – på riktigt

Vi vill med vår budget påbörja en lösning av kommunens viktigaste problem, nämligen att grundskolan visar för dåliga resultat, samt barns och ungdomars psykiska ohälsa.

Vårt huvudförslag är att börja införa ett tvålärarsystem i årskurserna 1-6. Syftet är att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver för sin kunskapsmässiga och personliga utveckling. I det arbetet är vi övertygade om att tvålärarsystemet är en viktig ingrediens, eftersom det ger lärarna större möjligheter till flexibilitet i undervisningen.

Vi tar också ett första steg mot en ökning av personaltätheten i förskolan. Alla har länge talat om att man måste fånga upp barnens svårigheter på ett tidigt stadium och att det är både dumt och dyrt att vänta med att sätta in hjälp och stöd. Med våra förslag försöker vi att åtminstone börja göra något åt problemet.

Insatserna i klassrummet/förskolegruppen får i vårt förslag sällskap av ökade resurser för specialpedagogisk utbildning. Det gör att fler lärare och andra pedagoger kan möta eleverna med större kunskap inom området. Vi vill också öka resurserna till elevhälsan och till studie- och yrkesvägledningen. Sammanlagt tolv miljoner kr ställs till utbildningsnämndens förfogande för alla dessa insatser.

Vi föreslår utöver det att två miljoner kronor satsas på en breddning av kulturskolan, både för elevgrupper och nya inriktningar av verksamheten hos kultur- och fritidsnämnden.

Ingen ska falla mellan stolarna – inför en lots

Ansvaret för att stärka barnens och ungdomarnas psykiska hälsa finns hos utbildnings-nämnden och omsorgs- och socialnämnden. Mest effektivt är det om nämnderna samverkar med varandra och med regionens barn- och ungdomspsykiatri. Vi tror att de befintliga resurserna kan vara tillräckliga, men att de på grund av mycket snåriga regler är svåra att utnyttja effektivt. Det vill vi göra någonting åt.

Vi vill därför att det tillsätts en särskild lots i kommunen. Syftet med lotsen är att samordna insatser och ge välbehövligt stöd till både vårdnadshavare och förvaltningar när det gäller elever med särskilda behov. Ingen ska behöva gå vilse i systemet eller falla mellan stolarna på grund av krångliga regler eller otydliga rutiner.

Under våren har vi fått information om en ökad och bokstavligen livsfarlig användning bland barn och ungdomar av olika slag av droger. Drogmissbruk är en delförklaring till vissa ungdomars sviktande psykiska hälsa och det är angeläget att polisen kan öka sina insatser för att förebygga och bekämpa droghandel och missbruk.

Vi föreslår därför också som ett extra inslag att kommunen anställer kommunala ordningsvakter som kan ta hand om ordningsproblem av enklare slag. Det gör att polisen kan arbeta hårdare mot droghanteringen, utöver alla andra insatser som också behövs.

Som helhet utgör våra förslag en katalog av insatser för att stärka barnens och ungdomarnas situation på olika sätt. Vi vet att det finns viktiga behov även inom andra politikområden, men de får vänta just nu. Vi sätter skolan först för att vända den dåliga utvecklingen för barn och ungdomar. Klarar vi inte det kommer framtiden att bli sämre för alla.

Skolan först – även när det gäller investeringar

Investeringsbudgeten utgår från samma tanke. Högst upp bland våra förslag står en femte grundskola i Mjölby tätort. Denna ska byggas för att möjliggöra nya pedagogiska arbetsformer, inte minst för att vi ska kunna ta bort onödiga hinder för barns utveckling – både fysiska och psykiska.

Vi vill se tre nya förskolor under perioden, plus att en fjärde påbörjas. Vi vill att en ny grundskola i Mantorp, placerad söder om järnvägen, börjar projekteras under perioden. Vi vill också förbereda för en flytt av Kungshögaskolans del av Mjölby gymnasium till ett mer centralt läge i Mjölby.

Vi stöder förslagen från omsorgs- och socialnämnden om byggande av sammanlagt tre LSS-boenden under perioden. Vi vet mycket väl att det behövs ett nytt äldreboende (eller som det ofta uttrycks, vård- och omsorgsplatser) men anser fortfarande att någon annan än kommunen borde kunna genomföra själva byggnationen. Därför har vi inte räknat med några pengar för en kommunal investering för detta.

Aktivitetspark, friluftsbad, konst och underhåll

Utifrån vad vi hör från barn och ungdomar har vi valt att omforma tanken på en skatehall i Mantorp till ett förslag om en aktivitetspark. En sådan gör det möjligt att ägna sig åt en rad andra saker utöver skateboardåkning, exempelvis parkour.

Vi vill också väcka liv i frågan om ett friluftsbad i Mantorp, lämpligen placerat i området vid Klämmestorpsskolan. Det är inte rimligt att invånarna i en så stor tätort som Mantorp ska behöva åka betydligt längre än en mil för att kunna bada.

Vi vill också att kultur- och fritidsnämnden ska få särskilda pengar för att satsa på konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. Vi vill alltså att konst i olika former ska kunna finnas i kommunens lokaler och även övriga lokaler som kommunen har verksamhet i.

Vi har den hårda vägen fått lära oss hur viktigt det är att underhålla fastigheter så att de inte förfaller. Vi vill därför följa förvaltningens förslag när det gäller pengar till underhåll. I övrigt har vi så långt som möjligt försökt minska investeringar, för att inte göra att kommunens skulder ökar orimligt mycket.

Vi har alltså i huvudsak en barn- och ungdomspolitisk syn även på de investeringar som vi vill satsa på. Våra samlade budgetförslag utgår därför på ett tydligt sätt från en helhetssyn på sambandet mellan problem, lösningar och effekter. Vi sätter skolan först!

Läs hela budgetförslag inklusive detaljerade siffror via denna länk (PDF)

Liberalerna Mjölby, maj 2018

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.