Se alla

Nära människorna – Kultur och fritid

Kultur och fritid är båda verksamheter som berikar människors liv och gör ett samhälle attraktivt. Det är angeläget att möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter finns nära människorna, något som ställer stora krav på en kommun som Mjölby med tre förhållandevis stora tätorter.

Under det närmaste året växer den nya idrottshallen i Mantorp fram. Denna blir kommunens främsta arena för idrott, men också för andra aktiviteter med behov av stora ytor för att kunna attrahera många deltagare – en arena som inte skulle ha kommit till stånd utan envisa och målmedvetna insatser från oss liberaler.

Vi ser utöver detta många förbättringar som behöver företas under de närmaste åren. Vi vill bland annat genomföra följande insatser för att stärka kultur- och fritidsområdet.

 1. Utveckla Kulturskolan
  Kulturskolan har via sin verksamhet genom åren gett Mjölby ett starkt musikliv. Vi vill fortsätta den utvecklingen och se en breddning av både verksamhet och rekrytering, exempelvis med inriktning mot dans och teater.
 2. Utveckla biblioteken
  Utifrån ett redan bra läge med biblioteken i Mjölby kommun vill vi förbättra ännu mer. Vi vill genomföra ”Meröppet” även i Mjölby via en egen ingång för biblioteket och vi vill göra det möjligt att ha en ökad närvaro på äldreboenden och trygghetsboenden.
 3. Anlägg ett friluftsbad i Mantorp
  Vi vill att ett bad i framtiden ska kunna anläggas på Klämmestorpsområdet i Mantorp, en tätort som helt saknar badmöjligheter. Under den kommande mandatperioden vill vi också påbörja det konkreta arbetet med en sådan anläggning.
 4. Stötta privata initiativ på fritidsområdet
  De kommunala fritidsgårdarna har en mycket viktig uppgift. Dessa kan också kompletteras med privata initiativ kring olika fritidsverksamheter, men hittills har kommunen varit negativt inställd till sådana satsningar. Det vill vi ändra på.
 5. Stötta en Pridefestival i Mjölby
  Vi i Liberalerna är för valfrihet inom många olika områden. Det gäller även människors rätt att älska vem de vill, så länge ingen skadas av det. Vi vill lyfta HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter på olika sätt och en väg att gå vore att även Mjölby fick en Pridefestival som lyfter dessa frågor.
 6. Stärk kulturens närvaro i skolan
  Kulturens betydelse i samhället kommer ofta i skymundan, så också inom skolans värld. Vi vill på olika sätt se förbättrad närvaro av kultur inom skolans ram, bland annat för att stärka och motivera individer som mår bra och förbättrar sina studieresultat tack vare kulturens närvaro.
 7. Ställ krav för föreningsbidrag
  Att stötta ideella verksamheter via föreningsbidrag är en viktig del av att stärka kultur- och fritidsområdet på bred front, men att ta emot dessa bidrag medför också ansvar. Vi vill därför att krav ska ställas på mottagare av föreningsbidrag när det gäller aspekter som tillgänglighet i evenemang och demokratiska värderingar i verksamheten.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik