Se alla

Skola och utbildning – Det livslånga lärandet

Att satsa på skolan är den viktigaste investeringen vi kan göra, både för samhället och för den enskilde individen. Därför sätter Liberalerna skolan först!

Verksamheten i skolan ska kännetecknas av hög kvalitet. Kunskapsresultaten i skolorna i Mjölby kommun är på väg åt rätt håll, men de måste fortsätta att förbättras avsevärt. Vi satsar faktiskt mycket pengar på skolan i jämförelse med liknande kommuner, men vi når ett sämre resultat. Det vill vi ändra på.

Det här vill vi göra

  • Stödinsatser måste sättas in för de elever som behöver dem, tidigt under de första åren i grundskolan och vid behov redan i förskolan.
  • Anpassad stimulans och utmaningar för samtliga elever är en nödvändighet för att utveckla varje individ utifrån den nivå den befinner sig.
  • Lärarnas roll och mandat ska stärkas, bland annat genom att de ska få större befogenheter i klassrummet.
  • Rektorer och andra skolledare ska avlastas administration och få möjlighet att utöva ett verksamhetsstödjande och pedagogiskt ledarskap.
  • Det livslånga lärandet ska möjliggöras av utbildningar inom de fria skolformerna gymnasium, kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola.
  • Skolan och vårdnadshavarna ska klargöra sina förväntningar på varandra och hur ansvaret för barnens studier är fördelat dem emellan.
  • Att stärka integration och att motverka all typ av segregation ska vara en naturlig del av skolan, hela vägen från förskola till vuxenutbildning.
  • Barnkonventionens intentioner ska utvecklas och uppfyllas i skolan.

Vi ber om ditt förtroende inför framtiden

Liberalerna i Mjölby har massor av idéer och planer för hur vi vill att skolan ska utvecklas i framtiden. Liberalerna har dessutom på riksplanet också många tankar, idéer och åtgärder: läs mer här.

Under perioden 2018-2022 har vi fått förtroendet att leda Utbildningsnämnden i Mjölby kommun och vi är på väg åt rätt håll. Det krävs långsiktighet och tålamod för att nå framgång och därför ber vi på nytt om ditt förtroende i valet 2022!

Mer läsning

Nedanstående punkter berättar mer konkret i detalj om vad vi vill uppnå och göra framöver, om vi får chansen. Här inkluderas alla skolformer, om inte annat anges i respektive punkt.

• En förtroendefull och konstruktiv samverkan mellan skolan och vårdnadshavarna till och med gymnasiet är av stor vikt.
• Undervisningen ska individualiseras, för att möta den enskilde individens behov. Det finns också ett behov av att hjälpa barnen/ eleverna att fungera i en social gemenskap redan från förskolan.
• Högpresterande elever fångas, utmanas och ges förutsättningar att utvecklas.
• En allt för lång driven inkludering kan leda till exkludering, varför de särskilda undervisningsgrupperna behöver utvecklas.
• Den specialpedagogiska kompetensen behöver både breddas och fördjupas.
• Lärande förutsätter koncentration. Arbetsklimatet i klassrummet ska präglas av arbetsro och trygghet och där till exempel ordningsreglerna fyller en viktig funktion.
• Skolans möjligheter att stödja alla elevers utveckling och lärande förutsätter deras närvaro. Omfattande frånvaro är oacceptabelt och tyder på bakomliggande problem, som kräver ett gemensamt agerande från skolan och socialtjänsten och också i samverkan med kultur- och fritid.
• Studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas från de lägre åldrarna och genom hela utbildningstiden till och med vuxenutbildningen och innebära att man har ett normkritiskt förhållningssätt.
• Den psykiska ohälsan måste minska och trygghetsskapande åtgärder införas, inte minst för flickor för att höja resultaten.
• Ett arbete för att motverka riskbeteende som kan röra drogmissbruk, spelberoende mm, bör ske i samverkan med övriga förvaltningar.
• Skolan ska också arbeta aktivt för att motverka hedersförtryck.
• Förstelärarna måste tas tillvara som en resurs för pedagogisk utveckling.
• Inom gymnasieskolan bör det finnas ett antal lektorer med forskningsbakgrund för att främja kollegors och elevers syn på vetenskap och forskningsbaserad kunskap.

o Antalet behöriga och legitimerade lärare behöver öka. Vi föreslår att ett system med två lärare per klass i årskurserna F-6 utökas under åren 2021- 2025. I förskolan bör barngrupperna anpassas utifrån behov.
o Pojkarnas studieresultat är avsevärt sämre än flickornas, något som måste mötas med pedagogiska och motivationshöjande insatser redan från förskolan. Mer pulshöjande verksamhet förordas.
o Skolans interna ordningsregler är viktiga och måste vara väl förankrade samt tillämpas.
o Bra lokaler är en förutsättning för skolans verksamhet. Den femte grundskolan i Mjölby tätort ska snarast byggas och en fjärde grundskola i Mantorp bör fortsätta planeras utifrån översiktsplanen. Lokalerna måste vara flexibla och medge undervisning i olika gruppkonstellationer så att eleverna kan lyckas i sina studier.
o Behovet av förskolelokaler behöver planeras och projekteras i alla kommunens tätorter och på sikt bör de riktigt små förskolorna avvecklas.
o Lundby förskola ersätts med en ny förskola för bättre integration.
o Arbetet i förskolan med språkutveckling ska fortsätta.
o Fortsätt att utveckla möjligheterna med öppen förskola i olika delar av kommunen
o Det är angeläget att slå vakt om gymnasieutbildningen i Mjölby. Kungshögaskolans attraktivitet både bland elever utanför och i Mjölby kommun bör stärkas genom flytt till ett läge nära Resecentrum. Dessutom ska de frivilliga skolformerna ske i ett ökat samarbete med näraliggande kommuner och med näringslivet.
o Samverkan mellan kommunens gymnasieutbildningar behöver stärkas.
o Den kommunala vuxenutbildningen utifrån det livslånga lärandet, bör utvecklas och kraftigt byggas ut, särskilt den yrkesinriktade. Detta bör ske i samarbete med arbetsmarknadens parter och kommunens arbetsmarknadsenhet.
o En ökad samverkan med folkhögskola och yrkeshögskoleutbildning behövs.
o Ett lärcentrum ska etableras.
o Elevhälsan bör stärkas och ges möjlighet till ökad samverkan med skola och socialtjänst
o Vuxenutbildningen bör också få tillgång till elevhälsa. I första hand i form av ökad studie- och yrkesvägledningsresurs, samt specialpedagog.
o Maten i skolorna har stor betydelse för elevernas prestationer och välbefinnande. Den bör vara näringsrik, god och lockande, tillagas av välutbildade kockar och stå fri från moraliska pekpinnar, samt serveras i trivsamma miljöer.

Kulturskolan ska främja utveckling och lärande hos medborgarna och vara ett komplement till skola (för-,grund-, sär- och gymnasieskola). Kulturskolan ska erbjuda kunskap och ge tillgång till olika kulturella former och ska på så vis stimulera till bland annat kreativitet, innovationsförmåga, källkritisk förmåga samt bidra till förbättrad folkhälsa. Vidare ska kulturskolan arbeta aktivt för att möta barns och ungas efterfrågan på olika konstformer samt bredda kulturskolans målgrupper.

 Kulturskolan ska breddas och göras tillgänglig för alla.
 Kulturskolans samarbete med skolan ska utvecklas.
 Nyare kulturella former som finns exempelvis i digitala uttryck, ska stödjas.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik