Se alla

Skolan först – Förskola, skola och utbildning

Liberalernas skolutvecklingsprogram för Mjölby 2019-2022

Verksamheten i skolan är den viktigaste investeringen av alla, både för samhället och för den enskilda eleven. Skolan ska därför kännetecknas av hög kvalitet och användas maximalt. Kunskapsresultaten i grundskolan måste förbättras avsevärt, för närvarande underpresterar eleverna i Mjölby. Det här vill vi göra för att skolan ska lyckas!

 1. Inför tvålärarsystem och minska barngrupperna
  Problemen börjar tidigt. Därför måste också lösningar sättas in redan på lågstadiet. Antalet lärare måste öka och vi föreslår att ett system om två lärare per klass i årskurserna 1-6 införs under åren 2019-2022. I förskolan bör barngrupperna minskas i enligt med skolverkets rekommendationer.
 2. Inför ett föräldrakontrakt
  En förtroendefull och konstruktiv samverkan mellan skolan och skolbarnens föräldrar är av stor vikt. Skolan och föräldrarna bör därför klargöra sina förväntningar på varandra i ett ”kontrakt”, som visar hur ansvaret för barnens studier är fördelat.
 3. Bättre stöd för eleverna
  Undervisningen måste i större utsträckning individualiseras för att möta de enskilda barnens behov, inte minst på grund av den ökade förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser. Särskilda undervisningsgrupper ska erbjudas elever med funktionshinder, även på lågstadiet.
 4. Fler ska ha specialpedagogisk utbildning
  Ämneskunniga lärare är en grundläggande förutsättning för goda elevresultat. Den specialpedagogiska kompetensen behöver både breddas och fördjupas.
 5. Förbättra pojkarnas studieresultat
  Pojkarnas studieresultat är avsevärt sämre än flickornas, något som måste mötas med pedagogiska och motivationshöjande insatser. Mer idrott är en viktig åtgärd.
 6. Ordning och reda i klassrummet
  Lärande förutsätter koncentration. Arbetsklimatet i klassrummet är av största vikt. Skolans ordningsregler är viktiga, måste vara väl förankrade samt tillämpas.
 7. Närvaro i skolan
  Skolans möjligheter att stödja alla elevers utveckling och lärande förutsätter deras närvaro. Omfattande frånvaro är oacceptabel och tyder på allvarliga bakomliggande problem, som ofta kräver ett gemensamt agerande från skolan och socialtjänsten.
 8. Investera i bra skollokaler
  Bra lokaler är en viktig förutsättning för skolans verksamhet. Vi kräver att en femte grundskola byggs i Mjölby tätort snarast möjligt och att planering för ytterligare en grundskola inleds i Mantorp. Lokalerna måste vara flexibla och medge den undervisning i små grupper som är nödvändig för att alla elever ska kunna lyckas med sitt lärande.
 9. Bygg fler förskolor
  Antalet platser i förskolan behöver öka snabbt. Vi föreslår därför att det byggs en ny förskola i Mantorp och två nya i Mjölby, samt att planering inleds för ytterligare en förskola i Mjölby. Även i Väderstad behövs en komplettering.
 10. Flytta Kungshögaskolan till ett centralt läge
  Det är angeläget att slå vakt om gymnasieutbildningen i Mjölby. Kungshögaskolans attraktivitet bland elever utanför Mjölby tätort bör stärkas genom flytt till ett nytt läge nära Resecentrum. En utredning om ny lokalisering bör inledas snarast.
 11. Fler ska kunna studera i vuxenutbildningen
  Den kommunala vuxenutbildningen bör byggas ut, särskilt den yrkesinriktade. Detta bör ske i samverkan med det lokala arbetslivet.
 12. Mer studie- och yrkesvägledning
  Studie- och yrkesvägledning behöver sättas in också i lägre årskurser och i den kommunala vuxenutbildningen för att öka realismen i utbildningsvalen.
 13. Mer elevhälsa
  Elevhälsan bör stärkas och organiseras för ökad samverkan med skolan, socialtjänsten och regionens enhet för barn- och ungdomspsykiatri.
 14. Maten är viktig
  Maten i skolan är av stor vikt för elevernas prestationer och välbefinnande. Den bör vara god, tillagas av välutbildade kockar och stå fri från moraliska pekpinnar.
 15. Lärare ska få vara lärare
  Lärarnas roll bör stärkas. Rektorer och andra skolledare bör avlastas administration och få möjlighet att utöva ett verksamhetsstödjande ledarskap. Förstelärarna måste tas till vara som en resurs för pedagogisk utveckling. Inom gymnasieskolan bör det finnas ett antal lektorer med forskningsbakgrund för att främja kollegors och elevers syn på vetenskap och forskningsbaserad kunskap.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik