Se alla

Trygghet och säkerhet – Delaktighet för alla

Tryggheten och säkerheten i kommunen är förhållandevis god sett i ett större perspektiv, men den upplevda tryggheten har dessvärre sjunkit och det måste tas på allvar.

Under ytan finns det allvarliga problem att ta itu med. Användningen av narkotika och andra droger är fortfarande oroande hög i kommunen. Kopplingarna till grov organiserad brottslighet är direkt obehaglig att ha inpå knuten på detta vis, utöver att människor drabbas av missbruk och ohälsa. Polisens resurser skulle bland annat därför i högre grad behöva avlastas från trivial ordningsstörning, så att mer kraft kan läggas på den tyngre brottsligheten.

Hedersrelaterat våld och förtryck liksom våld i andra nära relationer är förkastligt. Kommunens arbete mot dessa avarter i samhället måste fortsätta med stor kraft, inte minst måste medvetenheten inom kommunens egna verksamheter bli ännu bättre. Det är i kontakt med elever och brukare som problemen många gånger upptäcks.

Samhället ska vara tillgängligt, tryggt och säkert för alla. Även för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Vid byggnation ska universell utformning vara ett naturligt sätt att angripa saker. Att bygga fel från början är onödigt och dyrt. Det är mycket bättre att göra rätt från början.

Räddningstjänsten är i dag inrymd i lokaler på Industrigatan. De är ändamålsenliga på kort sikt, men olämpligt placerade för hastiga utryckningar. Den geografiska platsen är inte optimal för kommunen i stort, då transporttiden till exempelvis Mantorp är för lång.

Vi vill därför arbeta med bland annat följande delar.

  1. Ta krafttag för att bekämpa förekomsten av droger och narkotika i kommunen. Närvaron av kriminaliteten och dess effekter skapar otrygghet och ohälsa.
  2. Genomföra utbildningar och fortsätta att öka uppmärksamheten för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i nära relationer.
  3. Utveckla daglig verksamhet och andra verksamheter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Undersök möjligheten att höja habiliteringsersättningen varaktigt.
  4. Fortsätta att använda möjligheten att använda kommunala ordningsvakter, exempelvis i tätorternas centrala delar och resecentrum.
  5. Fortsätta att arbeta med att få möjlighet att använda kameraövervakning av resecentrum i Mantorp och Skänninge, plus flera liknande trygghetsstärkande eller brottsförebyggande åtgärder. Ansvariga myndigheter är inte lätta att nå fram hos, men vi måste fortsätta att försöka.
  6. Tillgänglighet ska vara en självklarhet i kommunala lokaler och offentliga miljöer – redan från början. Det är diskriminerande och dyrt att åtgärda problem med tillgänglighet i efterhand, när saker är byggda.Tillgänglighet är också viktigt i processer kring exempelvis nybyggnation.
  7. Kommunen behöver en handlingsplan kring fortsatta förbättringar av tillgänglighet i både kommunala och privata verksamheter och lokaler.
  8. Fortsätt att planera för en framtida flytt av räddningstjänsten, exempelvis till Huljeområdet.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik