Se alla

2020 – ett år som inget annat

Rapport från Liberalernas kommunfullmäktigegrupp

Onsdag 3 mars 2021

Från mitten av mars och året ut har den politiska verksamheten och bakomliggande faktisk verksamhet i kommunen präglats av corona-pandemin, som har skapat mycket stor osäkerhet och krävt många anpassningar till den skiftande situationen.

Framför allt har detta gällt förutsättningarna utifrån ett smittspridningsperspektiv för att driva olika verksamheter, men även de ekonomiska förutsättningarna och teknikstödet för att upprätthålla beslutsfunktioner och att säkerställa underliggande samråds- och beredningsprocesser.

Vi startade året med en svag ekonomi. Bokslutet för 2019 gav ett dåligt utfall om 6,3 miloner kronor i stället för budgeterade 25,8 miljoner. Vi satt med en mycket svag budget för 2020 med ett planerat överskott om 9,6 miljoner, som under sommaren och hösten pga mycket stora intäktstillskott från staten ledde till ett faktiskt resultat om 72,5 miljoner. Det är det näst högsta någonsin i kommunens historia.

Inför 2021 fastställde vi i juni en budget med ett överskott om 19,1 miljoner som vi pga ökade intäkter från staten såg växa till 42,4 miljoner i november. En effekt av de ökade intäkterna blev att vi kunde finansiera betydligt mer av investeringarna med hjälp av dessa intäkter och upplåningen ökade med bara 10 miljoner under året.

Vi ser nu framför oss fortsatt höga intäkter också under 2022 och 2023. Det är inte alldeles enkelt att använda sig av dessa om man vill undvika (vilket man bör) att bygga upp verksamhet i driftbudgeten, som efter den här perioden saknar finansiering. Till den positiva bilden bör också läggas att vi har lyckats hävda kravet på en fortsatt effektivisering om drygt 1 %, trots tillgången på pengar.

Fokus på kunskapsutveckling

Arbetet med den nya visionen – Mjölby 2045 – har fortgått på sparlåga pga svårigheterna att genomföra önskade dialoger med medborgarna. Översynen av de kommunala målen har därför fått vänta, eftersom de ska vara anknutna till den nya visionen. Arbetet med mål och budget ledde ändå till en viktig förändring genom att nio verksamhetsmål minskades till ett enda (att höja kunskapsnivån i kommunen) och tre ekonomiska mål sammanfördes till ett mål. Att fokus nu sätts på kunskapsutveckling är en väldigt stor framgång för liberal politik!

Bland fristående politiska beslut kan främst nämnas två fastighetsförvärv. Dels köpet från FAMI (det kommunala industrifastighetsbolaget) av Näcken 7, byggnader som i allt väsentligt inrymmer kommunal verksamhet med bland annat vuxenutbildning, dels köpet av den stora silobyggnaden i Väderstad från Lantmännen.

Förvärvet av Näcken innebar att försöken att återföra FAMI till det näringspolitiska området, efter att en tid ha varit ett slags extra kommunalt fastighetsbolag, kröntes med framgång. När silon i Väderstad rivs skapas dessutom utrymme för betydande expansion av bostadsbyggandet därstädes.

Nya arbetsformer

Arbetet med den nya översiktsplanen för Mjölby och den fördjupade översiktsplanen för Mantorp har sysselsatt oss under en stor del av året, även om de inte har nått fullmäktige. Även här har vi varit framgångsrika och har tack vare goda argument påverkat planarbetet på viktiga punkter.

Nämnas bör avslutningsvis utvecklingen av formerna för beslutsfattande etc. Under andra kvartalet hanterades smittspridningen i första hand genom att politiker i riskgrupper avstod från deltagande i fullmäktige och nämnder. I takt med att tekniska lösningar introducerades och pandemin bara fortsatte, så blev videomöten den nya umgängesformen.

I fullmäktige uppstod formen att presidiet och de åtta gruppledarna var fysiskt närvarande i Hörsalen, medan övriga ledamöter och ersättare närvarade via videomöte. Vi klarade av att hålla lagkraven och nödvändiga beslut fattades, men demokratin kändes ändå berövad på en del av sin kärna. Lösningarna har av lätt insedda skäl fortsatt under 2021 och det är tyvärr svårt att se någon betydande förändring av den situationen förrän i höst.

Curt Karlsson, gruppledare Liberalerna i Mjölby

Läs även

Utökad styrelse efter årsmötet 2021