Se alla

Duschar och toaletter ska inte vara någon skitsak

Fredag 2 februari 2018

Det finns stora brister när det gäller duschar och toaletter i skolor och idrottsanläggningar i Mjölby kommun. Det påverkar elever och idrottare negativt på ett antal olika sätt. Så kan vi inte ha det – Liberalerna vill därför se ett flerårigt investeringsprogram för dessa hygienutrymmen.

Duschar och toaletter ska inte vara en skitsak. Därför har vi inför kommunfullmäktige i februari lämnat in en interpellation som handlar om just ett investeringsprogram.

Se interpellationen här (PDF), fullständig text återfinns nedan.

Interpellation om hygienutrymmen i skolor och idrottsanläggningar

I privatlivet tillmäts standarden hos hygienutrymmen stor betydelse, exempelvis är omsorgen stor kring duschars och toaletters fräschör. Att användningen av dem ska kunna ske i avskildhet ses som en självklarhet, som en del av upprätthållandet av kroppslig integritet människor emellan.

Helt annorlunda är det i många fall i den offentliga miljön. I många skolor och idrottsanläggningar i Mjölby kommun är hygienmiljön mycket torftig. Duschande sker inför öppen ridå och vid toalett-besök är insynsskydd och ljudisolering ofullständig.

Elever upplever också en risk att bli fotograferade mer eller mindre nakna med hjälp av kameror och mobiltelefoner. Samtidigt har kroppsfixeringen under senare år gått allt längre. Effekten av detta har blivit att allt fler elever, särskilt flickor, så långt som möjligt avhåller sig från att använda skolans eller idrottsanläggningens hygienutrymmen. Orsaken till detta är svårigheten i att kunna upprätthålla sin personliga integritet.

Det säger sig självt att sådana påtvingade begränsningar i elevernas möjligheter att sköta sin personliga hygien under skoltid leder till olägenheter och stör deras förmåga att koncentrera sig på sina studier. För att använda ett slitet uttryck är situationen kränkande för eleverna. De kan inte gärna dra någon annan slutsats än att deras mycket naturliga behov inte tillmäts någon vikt av vuxensamhället.

Frågan till kommunstyrelsens ordförande är utifrån detta:

– Är du beredd att medverka till ett flerårigt program för investeringar i Mjölby kommuns skolors och idrottsanläggningars hygienutrymmen, med starkt elevinflytande i processen, som en del i arbetet med att undanröja ovan angivna brister?

Mjölby den 30 januari 2018

Curt Karlsson, gruppledare
Tobias Josefsson
Kristin Kellander