Se alla

Virrigt kring trafiken till Klämman – Liberalerna förklarar!

Torsdag 14 december 2017

Nu har det hänt igen! Gång på gång misstolkas eller missförstås motioner och frågor – och nu är det så dumt att klockorna stannar… Vi måste därför ta chansen att reda ut saker och ting.

I en motion (inlämnad i december 2016) yrkade Kristin Kellander (L) på följande åtgärder kring Klämmanområdet i Mantorp:

  • att en gång- och cykelväg snarast byggs längs Trumpetarevägen för att öka trafiksäkerheten.
  • att den norra infarten till Klämmestorpsområdet blir huvudinfart för bilburen trafik.

Läs hela motionen här

Kartan nedan illustrerar avsikterna med motionen. Den södra infarten (markerad med röd färg) är alltså Trumpetarevägen.

Källa: Google My Maps

När nu Tekniska nämnden har svarat på motionen tar vi oss för pannan. Svaret som kommer från ordförande Pelle Gustafsson (S) ställer sig förvisso till att börja med bakom gång- och cykelvägen, vilket är bra, men ordföranden vilseleder läsaren.

Han hävdar nämligen att cykelvägen i fråga redan var på gång och att han gläds åt att Liberalerna nu har anslutit sig till Socialdemokraternas hållning i frågan. Tidsordningen är dock i själva verket en annan. Första gången denna gång- och cykelväg gjorde entré i budgeten var genom kommunfullmäktiges beslut i juni 2017, innan dess fanns inget annat politiskt initiativ i frågan än Liberalernas motion.

Den var således det tidigaste politiska uttrycket för en vilja att få till stånd den aktuella gång- och cykelvägen, vilket gör att vi kan glädjas åt att Socialdemokraterna och majoriteten har anslutit sig till vår ståndpunkt.

Syfte: minska trafiken genom Mantorp

Ordförandens svar kring att använda den norra infarten som huvudinfart är rejält virrigt och innehåller direkta felaktigheter.

Det talas bland annat om ett förbud mot infart söderifrån (motionen innehåller inget sådant förslag) och att den norra parkeringen stundtals är fullbelagd när det tvärtom är den södra som brukar vara det. Trafikmiljön kring Vifolkaskolan och bensinmacken tas också upp som ett motargument mot infarten, men i själva verket skulle trafiken minska just där om vårt förslag blev verklighet.

Vad är det som pågår här? Vi efterfrågar både läsförståelse och lokalkännedom även från Tekniska nämnden. Det som nu visas upp inför öppen ridå är häpnadsväckande dumt.

Idrott i Mantorp

Syftet med förslaget är att minska trafiken söderifrån, inte att strypa den helt. När vi nu bygger kommunens första stora arena är det också av största vikt att ligga i framkant med planeringen av trafiktillströmningen.

En huvudinfart till Klämman från den norra sidan – med tydlig skyltning från E4 och ännu bättre parkeringsmöjligheter än i dag – skulle medföra en minskning av trafiken genom Mantorp. Det gäller till vardags, men i synnerhet vid de större arrangemang som den nya arenan kommer att bjuda på.

När frågan var uppe i kommunstyrelsen argumenterade Curt Karlsson (L) för en återremiss av ärendet, vilket skedde i total enighet. Det innebär att motionen kommer att tittas på en gång till, denna gång även av utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden, vilket är nödvändigt eftersom den första vändan gick rejält snett.

Vi kräver kort och gott en seriös hantering av ett konstruktivt förslag.

Mer läsning återfinns nedan!

Handling med svaret från Tekniska nämnden (på sidan 5 av 8)

Relaterad artikel i Corren