Se alla

Företagande och näringsliv – Så växer Mjölby

Ett gott företagsklimat leder till frihet och välstånd i samhället. Utifrån Mjölby kommuns ypperliga läge med förbindelser vill vi göra det möjligt för ännu fler företag att etablera sig och växa i kommunen!

Näringslivet i Mjölby har utvecklats starkt under de senaste åren. De två stora företagen i kommunen, Toyota Material Handling och Väderstad AB, expanderar och har stor betydelse för både anställda och underleverantörer. Många nya företag bildas i kommunen och tar allt mer plats, inte minst på Viringe industri- och handelsområde.

Mjölbys tillväxt har tidigare inte matchats av en planering från kommunens sida av lägen för industri, handel, bostäder och kommunal verksamhet. Det har vi under de senaste åren fått ordning på och vi ligger nu mycket längre fram när det gäller planering av verksamhetsmark och lokalförsörjning. Det ger oss ett bra utgångsläge att kunna fortsätta växa!

Sysselsättningen ökar också i kommunen, men den hålls tillbaka främst av brist på rätt kompetens hos personer som söker arbete. Detaljhandeln är fortsatt stark, dock med svagheter i centrumlägen i Mantorp, Mjölby och Skänninge. Utifrån detta vill vi arbeta med följande områden för att stärka näringsliv och företagande.

 1. Aktiv näringslivspolitik
  Vi vill att kommunen har en fortsatt aktiv näringslivspolitik för att främja bildande av nya företag och tillväxt i befintliga företag. Kommunens näringslivsklimat är gott och ska fortsätta att vara prioriterat.
 2. Stärk tätorternas centrum
  Vi vill fortsätta att skapa förutsättningar för ett levande centrum i våra tre tätorter Mantorp, Mjölby och Skänninge, exempelvis genom planförändringar och markförvärv. På olika sätt måste vi också verka för att stärka detaljhandeln i centrala lägen. Det arbetet kan exempelvis leda till ett återupplivat centrum i Skänninge och det nya centrumet söder om järnvägen i Mantorp.
 3. Möjliggör fortsatt expansion
  Vi vill att kommunen har en positiv inställning i mark- och planfrågor till de stora företagens expansion och ligger i framkant när det gäller exempelvis inköp av mark för framtida etableringar för fler aktörer. Den ökade långsiktigheten och samordningen i planeringen av större kommunala investeringar måste fortsätta.
 4. Stärk utbildningsområdet
  Gymnasie- och vuxenutbildningar är som en del av det livslånga lärandet mycket viktiga ingredienser i arbetet med att försörja offentlig och privat verksamhet med arbetskraft. Se även vårt skolutvecklingsprogram för fler insatser som stärker näringslivet.
 5. Stärk företagandet redan i unga år
  Mjölby kommun arbetar på olika sätt med entreprenörskap och företagande redan i skolan, bland annat via Ung Företagsamhet där gymnasieelever arbetar praktiskt med en produkt eller tjänst. Detta framgångsrika arbete kan förbättras ytterligare och behöver bli mindre personberoende över tid.
 6. Stärk företagandet i hela kommunen
  Även utanför tätorterna finns stor potential. Det handlar om klassiska områden som lantbruk och skogsbruk, men även mycket annat som på olika sätt kan bedrivas på landsbygd. Turism och småföretagande kan starkt bidra på det här området, inte minst om bra förutsättningar i form av digital infrastruktur finns. Se även vårt landsbygdsprogram för fler insatser som stärker näringslivet.
 7. Möjliggör inköp av närproducerade varor och tjänster
  Vid upphandlingar vill vi att kommunen vid exempelvis utformning av anbud ska möjliggöra inköp av närproducerade varor och tjänster. Det gäller bland annat råvaror inom livsmedel och uppdrag som lämpar sig för mindre aktörer inom tjänstesektorn.

» Tillbaka till Liberalerna Mjölbys politik