Se alla
Mantorp skylt

En hållbar utveckling av Mantorp

Samrådsyttrande från Liberalerna Mjölby

Lördag 1 februari 2020

» Se hela samrådsyttrandet från Liberalerna Mjölby här

Mjölby kommun arbetar just nu med en fördjupad översiktsplan för Mantorp. Liberalerna är mycket positiva till att en sådan upprättas. Den snabba expansionen av Mantorp under de senaste åren har enligt vår bedömning skett utan en helhetsbild av hur orten bör utvecklas.

Liberalerna har nu lämnat in ett samrådsyttrande på temat ”En hållbar utveckling för Mantorp”. Svaret innehåller många olika delar och konstaterar bland annat att det är avgörande för Mantorps framtida utveckling att vi bygger för att skapa ett fungerande centrum.

– Det skulle göra att många invånare på ett lättare sätt får tillgång till affärer och offentlig service. Närheten till stationen är också viktig, säger Jim Kellander som i dag sitter i tekniska nämnden och i Bostadsbolagets styrelse för Liberalerna.

– Kommunen måste också ligga steget före i planeringen av nya skolor och förskolor framåt, i stället för att släpa efter som det har varit historiskt.

Tidsperspektiv, jordbruksmark, järnväg och kraftledning

Liberalerna anser att tidsperspektivet för planen ska vara år 2040, i stället för att som i förslaget gälla 40-50 år framåt.

– En titt i backspegeln visar att en fördjupad översiktsplan för Mantorp från 1970 inte skulle vara särskilt relevant i dag. Vi måste vara ödmjuka i planeringen samtidigt som vi tänker offensivt, konstaterar Jim.

I övrigt har Liberalerna Mjölby tre huvudsakliga invändningar till förslaget.

» Ianspråkstagandet av jordbruksmark ska begränsas.
» Effekten av ett utökat antal järnvägsspår måste utredas.
» Ingen planering av flytt av kraftledningen ska ske under planperioden.

Nedan återfinns en översikt över hur Liberalerna vill att Mantorp ska utvecklas fram till 2040. Ett antal av de i planförslaget aktuella områdena i sydväst och söder finns inte med i detta version. I stället sker utvecklingen mer centrumnära och mer koncentrerat.

Översikt Mantorp

Utöver det finns ytterligare synpunkter, förändringsförslag och kompletteringar från Liberalerna Mjölby. Bland annat handlar det om Räddningstjänstens förutsättningar, vatten och avlopp, buller, trafiksituation, cykelvägar, placering av friluftsbad och geodata.

» Se hela samrådsyttrandet från Liberalerna Mjölby här

Mer läsning