Se alla

Vi bygger Mjölby kommuns skolor för framtiden!

Onsdag 27 september 2017

Liberalerna och Moderaterna vill ha en femte grundskola i Mjölby tätort

Under Utbildningsnämndens sammanträde måndag 25 september förväntades nämnden lämna återkoppling till Kommunstyrelsen rörande Mjölby tätorts skolsituation, som är mycket ansträngd. Detta dokument beskriver konsekvenserna av ärendets behandling i nämnden.

Efter olika omgångar med utredningar, efter alldeles för många år av väntan, fanns slutligen två huvudalternativ att ta ställning till för nämnden. Alternativ 1 innebar att en ny grundskola ska byggas i Mjölby, samt att vissa andra kompletteringar skulle göras på befintliga skolor. Alternativ 2 innebar omfattande om- och tillbyggnationer skulle genomföras på ett antal olika skolor i tätorten.

Den utredning som har gjorts är i sig relevant, men uppdraget från Kommunstyrelsen och/eller kommunledningen till utredarna har brustit på flera sätt. Detta föranledde Liberalerna och Moderaterna att i nämnden förorda en återremiss i Kommunstyrelsen, utifrån följande resonemang.

Yrkande om återremiss

Trots omtag kring utredningen innehåller den fortfarande ingen helhetsbild över skollokalerna i Mjölby, då gymnasieskolan exkluderats helt och flera andra möjliga lokalalternativ har utelämnats. Dessutom saknas en analys av hur de olika alternativen påverkar de pedagogiska verksamheterna i lokalerna, vilket utifrån bakgrundens fokus på att ge goda möjligheter till utbildning åsidosätts.

Med detta som bakgrund yrkar vi på en återremiss av ärendet, då ett beslut rörande en investering i den aktuella storleksklassen måste vara väl underbyggt, både sett till lokalomfattning och effekter på den pedagogiska verksamheten. Kompletteringar utifrån ovan ska presenteras för Utbildningsnämnden senast under första kvartalet 2018.

Majoritetspartierna Socialdemokraterna och Centerpartiet uttalade sitt stöd för att besluta om att förorda alternativ 2. I och med att representanterna för Sverigedemokraterna och till sist även Miljöpartiet (som är en del av majoriteten) valde att ställa sig bakom yrkandet ovan om att förorda en återremiss vann detta förslag med röstsiffrorna 5-4 efter votering.

Detta måste sägas vara lika oväntat som det var välkommet i den stunden, då det krävs stort mod för att stå upp för sin åsikt på det sätt som gjordes av Miljöpartiets ledamot. Att vara lyhörd för sakliga argument i ett pressat läge är sällsynt i politiken och sannerligen värt beröm.

Ett väl genomtänkt beslut

Utifrån de förda diskussionerna och de förväntade argumenten mot den återremiss som nu förordas av Utbildningsnämnden väljer vi att proaktivt bemöta följande delar.

”Utbildningsplatserna försenas”
Kritiker till agerandet kan hävda att initiativet från Liberalerna och Moderaterna kommer att försena tillkomsten av nödvändiga utbildningsplatser.

Även om så skulle bli fallet är det något vi står bakom. Anledningen är att det inte är hållbart att in absurdum lappa och laga befintliga lokaler, samtidigt som vissa delar byggs om eller till. Det lapptäcke och den miljö som skapas kan inte anses vara fördelaktig ur vare sig byggnadsekonomisk eller pedagogisk synvinkel.

I stället för ”fort men fel” prioriterar vi att se till att rätt sak görs på rätt sätt. Mjölby tätort behöver en femte grundskola och det finns ett antal olika varianter att åstadkomma detta på, nybyggnation är inte den enda metoden.

Vi anser att just detta behöver utredas på allvar. Har vi en tydlig målbild är vår tro att både pedagoger, elever och vårdnadshavare är beredda att vänta den extra tid som eventuellt krävs för att uppnå en adekvat skolmiljö. Vi är innerligt trötta på de ständiga problemen med lokaler som kräver tid, energi och ekonomi från många inblandade.

”En femte grundskola kostar mer”
Kritiker kan också att lyfta fram att en ny grundskola skulle kosta mer pengar än att bygga om och till befintliga skolor.

Sett till rena kronor i de presenterade alternativen är det korrekt, men skillnaden är i sammanhanget marginell och det reella värde som kan ges vid en nybyggnation skulle per krona vara högre.

Det finns dessutom andra potentiella lösningar på lokalfrågan, som inte har beaktats. Bland annat rör detta gymnasieskolans framtid, som alltså trots att det var avsikten från första början inte har berörts i den aktuella utredningen.

”En femte grundskola ger överkapacitet”
Utifrån befintliga prognoser kan kritiker också att angripa den presenterade överkapacitet som en ny grundskola skulle medföra.

Sett till aktuellt underlag är det en korrekt iakttagelse, men det finns ett antal faktorer som antingen talar emot eller på annat sätt ger en annan bild av verkligheten.

Exempelvis är prognoserna för befolkningsutvecklingen högst osäkra och verkar redan nu vara för låga sett till utfallet. Mjölby har en vision om att bli 30 000 invånare, men därefter är knappast visionen att stagnera.

Därtill finns det olika sätt att bygga en ny skola i etapper om så skulle anses vara lämpligt, och framför allt skulle kommunen vid en överkapacitet kunna sluta använda gamla lokaler som inte längre är lämpliga för skolverksamhet.

Förväntningar på utredningen

Utifrån diskussioner och resonemang mellan Liberalerna och Moderaterna redovisar vi följande punkter som inspel till den begärda fortsatta utredningen.

Generella faktorer

 • Utredningen måste vara allsidig och kvalitetssäkrad.
 • Gymnasiet och vuxenutbildningen ska ingå i utredningen för att skapa en helhetsbild.
 • Nya skollokaler måste vara möjliga att snabbt anpassas till förändrade behov. En förskola ska exempelvis kunna bli trygghetsboende, och vice versa.

Pedagogiska faktorer

 • Rektorers och pedagogers synpunkter måste beaktas på ett strukturerat och tydligt sätt.
 • Ambitioner kring den framtida pedagogiken och metodiken måste få en central betydelse.
 • Konsekvensen av att utgå från F-6 respektive F-9 på skolorna måste belysas och jämföras med nuvarande struktur.

Lokaliseringsfaktorer

 • En undersökning måste göras av vilka platser som kan vara aktuella för en ny grundskola eller gymnasieskola, utan hänsyn tagen till vilken åldersgrupp som skall läsa där.
 • En studie av möjlig utveckling och placering av Mjölby gymnasium ska göras, där befintliga lokaler ingår som en del i utredningen av helheten.
 • Se över olika lokaliseringsalternativ ytterligare en gång, då vissa delar har missats.
 • Låt nuvarande Räddningstjänstens lokaler i centrala Mjölby vara alternativ för lokalisering av annan verksamhet inom utbildningsområdet.
 • En GIS-rapport tas fram rörande åldersfördelning 3-19 år (F, 6—9, 10-12, 13-15, 16-19) i tätorterna Mjölby, Mantorp, Skänninge, Väderstad och landsbygd år för år 2017-2030.

Utifrån resonemanget ovan är vi i Liberalerna och Moderaterna övertygade om att vårt agerande är det bästa för både pedagoger och elever i Mjölby tätort. Vi prioriterar en bra lösning framför en snabb lösning, och gör det med stolthet.

Det är så vi bygger Mjölby kommuns skolor för framtiden.

Mjölby den 27 september 2017

 

Gun-Inger Andersson (L)                        Birgitta Engholm (M)
2:e vice ordf, Utbildningsnämnden        Utbildningsnämnden

Tobias Josefsson (L)                                Chatarina Jeppsson (M)
Utbildningsnämnden                              Utbildningsnämnden

Torsten Ohlsson (M)
Utbildningsnämnden